W dniu 13 października 1963 r. z inicjatywy małej grupki rzemieślników częściowo zrzeszonych w Spółdzielni w Tarnobrzegu pod patronatem Stronnictwa Demokratycznego oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Na mocy uchwały tego pierwszego Zgromadzenia została powołana Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu.

W 1964 r. otrzymano oświadczenie o celowości założenia organizacji spółdzielczej wydane przez Centralny Związek Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Warszawie, na podstawie którego Sąd Powiatowy w Rzeszowie w dniu 21.02.1964 r. dokonał wpisu do rejestru pod sygn. akt. ARS XII.360 – Spółdzielnia otrzymała osobowość prawną. W tym samym roku dokonano zgłoszenia w PPRN Wydział Finansowy w Mielcu o rejestracji, otwarto konto rozliczeniowe w NBP.

Celem Spółdzielni było prowadzenie działalności gospodarczej poprzez zrzeszonych rzemieślników wykonujących usługi na rzecz ludności, gospodarki uspołecznionej oraz wykonujących produkcję rynkową, eksportową oraz kooperację. Pierwszą siedzibą biur Spółdzielni był wynajmowany budynek w Mielcu przy ul. Kilińskiego. W związku z reorganizacją rzemiosła w 1973 roku Spółdzielnia zmieniła nazwę na Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa”.

W okresie działalności majątek Spółdzielni wzrastał i tak:

Spółdzielnia nadal prowadzi działalność handlowo-usługową, zrzesza 64 członków.

Podstawowe formy obecnej działalności Spółdzielni to:

Spółdzielnia posiada bogatą historię swojej działalności. Do najważniejszych osiągnięć z ostatnich lat należą:

Członkowie Spółdzielni pełnią ważne funkcje w lokalnych organach samorządowych miasta i powiatu.